سیستم ساپورت مدولار

ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮد MOP+

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس و ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ و اﺗﺼﺎل آرﻣﺎﺗﻮر و ﺑﻮﻟﺖ در ﺑﺘﻦ ﮐﻒ ﯾﺎ دﯾﻮار داﺷﺘﻪ اﯾﺪ، اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺴﺒﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ، اﻗﺘﺼﺎدی و از ﻃﺮﻓﯽ دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﺎ ﭼﺴﺐ ﺳﺮی MOP+ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺳﺮی از ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

 

ﭼﺴﺐ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺳﺮی MOP+ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﺷﺖ در ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ، ﻧﻢ دار و ﭘﺮﺷﺪه از آب ﺑﻮده ودر ﺑﺘﻦ ﻫﺎی رده C20/25 ﺗﺎ C50/60 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮارد ﺳﺎزه ای ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺎورس ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

 

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ·ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ·ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻒ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

 • ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻧﻤﺎ ·ﻧﺮده و ﺣﻔﺎظ و ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻫﺎ
 • ﺑﯿﻠﺒﻮرد و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ·ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺎرک
 • ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ
 • و…

 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل

 1. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ
 2. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

 

ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎرﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، دارد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

 

ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان زﺑﺎﻟﻪ و ﮔﺎز ﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده وﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و آب وﻫﻮاﯾﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن در ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

 

ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری

 • دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ETA  اروﭘﺎ ( European Technical  Assessment ) ﺑﺮای ﺑﺘﻦ ﺑﺪون ﺗﺮک
 •  دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ +A ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ A11044875DEVL ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ
 • دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ LEED آﻣﺮﯾﮑﺎ (Leadership in Energy and Environmental Design) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دوﺳﺖدار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دﻣﺎی -40 ﺗﺎ +50 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻮﻻد ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ زﯾﻨﮏ و ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ A2 و A4

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *