سیستم ساپورت مدولار

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺟﺮای ژاﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻨﯽ (ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺮاﺣﯽ) ﺑﺎ روش ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﻌﺪ از ﺑﺘﻦ رﯾﺰی و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺘﻦ و ﻧﺼﺐ ﭘﻠﯿﺖ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ آن، از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻟﺒﻪ آزاد ﺑﺘﻦ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻟﺮزه ای ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی وارده را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮی MOPUR3

اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪل ﺳﺮی Mopur3 ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﭘﯿﭻ ﻣﺘﺮی (راد) و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﮑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺘﻦ ﺗﺮﮐﺪار و ﻏﯿﺮ ﺗﺮﮐﺪار در رده ﻫﺎی C20-25 ﺗﺎ C50-60 و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺴﺐ اﯾﻨﺪﮐﺲ Mopur3 ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺪل اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﻬﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺮزه ﺧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ای و ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد ﻧﮑﺮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ (Leadership in Energy and Environmental) Design LEED V4.1 را ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻄﺎء ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ WRAS )ﺗﺎﯾﯿﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ( ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻨﺒﻊ آب و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ به شما می دهد.

 

ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری

  • دارای تاییدیه C1,C2 ﻟﺮزه ای (ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی زﯾﺎد)
  • دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ETA  اروﭘﺎ (European Technical Assessment)  ﺑﺮای ﺑﺘﻦ ﺗﺮﮐﺪار و ﺑﺪون ﺗﺮک ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺎ 100 ﺳﺎل
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ -دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﺷﺖ در ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺧﺸﮏ، دارای رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺮ از آب -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دﻣﺎی -40 ﺗﺎ +50 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
  • دارای ﺗﺎﯾﯿﺪه  A+ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ A11044875DEVL ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ
  • دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ CSTB ( ﺗﺎﯾﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻠﮕﺮد ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺑﺘﻦ)
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻮﻻد ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ زﯾﻨﮏ و ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ A2 و A4

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *