سیستم ساپورت مدولاراﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد، ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ. TFEﯾﮏ اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ از ﻧﻮع ﺳﺮ ﺷﺶ ﮔﻮش و از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﭘﺮﮐﺮﺑﻦ دارای ﭘﻮﺷﺶ زﯾﻨﮏ ) ZINC ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻧﺼﺐ ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻟﺮزه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎ، وال ﭘﺴﺖ، ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ، ﭘﻠﻪ ﻓﺮار، ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎزه ای و… ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻧﮑﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر آن ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﮑﺮ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻄﮑﺎک ﻟﺒﻪ داﺧﻠﯽ آن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

 

 

 

 

 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﺮی TFE

1- ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﺎﻻ
2- ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺮاز ﻣﺠﺪد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
3- رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮک ﻣﺘﺮ

 

1- ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﺎﻻ

اﻣﺮوزه زﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺼﺐ ﯾﮏ اﻧﮑﺮ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ دارای ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎری، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻮراخ، ﭼﮑﺶ ﮐﺎری و ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﮑﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻔﺎری، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻮراخ و ﮐﺎﺷﺖ ﭘﯿﭻ ﻧﯿﺎز دارد.

 

2- ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﺮاز ﻣﺠﺪد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻧﮑﺮﻫﺎ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن آن ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺠﺪد ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮔﺸﺘﺎور ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﻧﮑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺟﺰای ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 3- رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮک ﻣﺘﺮ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺑﺎرﺑﺮی و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارده دراﻧﮑﺮﻫﺎ، ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﻧﮑﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﮔﺸﺘﺎور اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺮک ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﺮی TFE اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮک ﻣﺘﺮ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، اﻧﮑﺮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﺪه و از ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آﭼﺎر ﺗﺮک ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﮑﺮ ﭘﯿﭽﯽ در ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﮑﺮ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ را از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری

  • دارای تاییدیه C1,C2 ﻟﺮزه ای (ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی زﯾﺎد)
  • دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ETA  اروﭘﺎ (European Technical Assessment)
  • دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ -دارای ﭘﻮﺷﺶ زﯾﻨﮏ (plated – zinc) و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ
  • دارای تاییدیه VDS آلمان در سیستم اعلان و اطفاء حریق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *