سیستم ساپورت مدولار

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﺟﺮا و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺎزه ای ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﯿﺖ، وال ﭘﺴﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻧﻮع اﻧﮑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮآوازه اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺷﺮق آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﯾﻦ وال ﭘﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﭘﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺘﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد، ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ 9 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ 1399 ﺑﻨﺪ 2-1-8-18-9 ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﺮی MTH

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮی MTH ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎﺷﺖ و ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ETA اروﭘﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ MFPA ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از رول ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻗﺺ اﺗﺼﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﺮی آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺎرﺑﺮی و دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﺮی MTH

  • دارای پوشش زینک (zinc – plated) و مقاوم در برابر عوامل خورنده محیطی
  • دارای تاییدیه ETA اروپا مخفف عبارت European Technical Assessment به معنی تاییدیه‌ی ارزیابی فنی اروپا در واقع ” ارزیابی مستند از عملکرد یک محصول ساختمانی در رابطه با ویژگی‌های اساسی آن ” می‌باشد.
  • دارای استاندارد DIN440 آلمان ( مخفف عبارت Deutsches Institut fur Normung استاندارد ابعادی پیچ و مهره‌ای که در سازه‌های چوبی استفاده می‌شوند) برای نصب صفحات چوبی در بتن.
  • دارای تاییدیه ضد حریق MFPA مخفف عبارت Malaysian Fire Protection Association به معنی اتحادیه حفاظت در برابر آتش مالزیایی

 

نحوه نصب انکرهای MTH

اﯾﻦ اﻧﮑﺮﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد و ﺑﺎ روﮐﺶ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه زﯾﻨﮏ (zinc – plated)، دارای ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﯿﺎن رول ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎ و اﻧﮑﺮ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رزوه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﺣﻔﺮه ﺑﺘﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮه، ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و در ﺑﺘﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﮑﺮ MTH اﻣﮑﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز رول ﺑﻮﻟﺖ MTH اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻧﺼﺐ ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻤﺎ، ﻧﺼﺐ ﺑﺮاﮐﺖ، و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎ، در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎرﺑﺮی آن دارد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﺮ اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ در اﺛﺮ ﯾﮑﺴﺮی از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﺑﺮی آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎر وارده ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ اﻧﮑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎرﺑﺮی اﻧﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ اﻧﮑﺮ را ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *