ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی ﻣﺜﻞ اﯾﺮان، ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺮب زﯾﺎدی ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد اﻣﺎ ﺗﮑﺮار زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎی ﮐﻤﺘﺮ از 6 رﯾﺸﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻘﺎوم ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﮔﺮدد.

 

در وﯾﺪﺋﻮ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﻪ از زﻟﺰﻟﻪ ژاﭘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎوم اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد:

 

 

ﺗﯿﻢ وﺳﺘﺎورس ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺳﻌﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﯿﻢ وﺳﺘﺎورس ﺷﺎﻣﻞ:

  • اﺳﺘﺎﻧﺪارد NFPA13 : اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
  • آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ 360-16 AISC
  • آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری آﻣﺮﯾﮑﺎ 7-16 ASCE/SEI
  • آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2800 اﯾﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪ 743 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه اي اﺟﺰاي ﻏﻴﺮ ﺳﺎزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

 

ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی:

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺒﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻮق ﺗﺴﺖ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﻮ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﻟﺮزان ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رازی:

وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﯿﻢ وﺳﺘﺎورس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ، اﺗﺼﺎﻻت، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ و در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺎﻟﻮژی رازی ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺶ، ﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻤﺸﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ:

در ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺷﺪن اﻟﻤﺎن ﻫﺎ و در ﻣﻮاردی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﺎورس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺳﺮد و ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮔﺮم ( درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ) ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 

اراﺋﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت:

ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ وﺳﺘﺎورس ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺳﺒﮏ ﺳﺎزی اﺻﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 

در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻻزم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

1- آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ

2- ﺟﺪاول ﺑﺎرﮔﺬاری و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ

3- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار SAP2000

4- ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آوﯾﺰ

5- ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﺼﺎل اﻧﮑﺮ

6- ﮐﻨﺘﺮل ﺧﯿﺰ

7- ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *