سیستم ساپورت مدولار

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺪوﻻر و دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از آن

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺪوﻻر ، ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل ﻧﻈﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ آن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﻬﺎر اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻧﺼﺐ آن ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻪ ﻋﻼوه دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ آراﺳﺘﮕﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 

سیستم ساپورت مدولار

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺪوﻻر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﻮرت ﺳﻨﺘﯽ

 • ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺪوﻻر ﺗﺎ 40 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﭘﻮرت ﺳﻨﺘﯽ وزن دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ 40 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 • ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ) ﺣﺪودا 8 ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ.
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ CO2 ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﺼﺐ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎ 25 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

 

سیستم ساپورت مدولار

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺪوﻻر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد، آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و اﺛﺮات ﺑﺎرﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ و ﻟﺮزه ای در اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺧﺴﺎرات در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ اﺟﺰای ﻏﯿﺮﺳﺎزه ای ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻟﺮزه ای را از ﺳﺎﭘﻮرت ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺗﻔﺎوت دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﭘﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺪوﻻر وﺳﺘﺎورس ، ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد. ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻃﺮاح ﻣﺎ از ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﺎﭘﻮرت ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ، ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺴﺖ در ﻣﺤﻞ را ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

سیستم ساپورت مدولار

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر

 • ﺣﺬف ﺟﻮﺷﮑﺎری و ﺳﻮراﺧﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ
 • ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮا
 • زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
 • ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎرﺟﯽ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *