سیستم ساپورت مدولارﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺮان در ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ ﺟﻬﺎن، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺰاي ﺳﺎزه ای و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻏﻴﺮﺳﺎزه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺧﺴﺎرات ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ اﺟﺰای ﻏﯿﺮﺳﺎزه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﺟﺰاء ﻏﯿﺮﺳﺎزه ای ﻣﺜﻞ ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ، وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ اﺟﺰاء ﺑﺘﻦ ﺳﺎزه ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻧﻮاع اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ در اروﭘﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﺟﺰای ﻏﯿﺮﺳﺎزه ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ، ﻧﻮع ﺳﺎزه و ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

رﻓﺘﺎر اﻧﮑﺮ در ﻃﻮل وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر ﻟﺮزه ای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﮑﺮ دارد. در ﻃﻮل زﻟﺰﻟﻪ ﯾﮏ اﻧﮑﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آب در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﭘﻤﭗ، ﺗﺮک ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻟﺮزه ای ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪ 1-8-18-9 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه  اﺳﺖ.

ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر در اﻧﮑﺮ

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺳﺎزه وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﺮک در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎزه ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﻤﺎم اﻧﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ ﺗﺮک ﺧﻮرده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﺪل MPT-X ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روز دﻧﯿﺎ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻟﺮزه ای و ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاورده و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 

ﻋﻮاﻗﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

در ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﺖ اﻧﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺮزه ای ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻧﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻧﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎزاد و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺟﺒﺮان ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

 

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ

اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم MTP-X را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﮑﺮﻫﺎ در زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﻧﮑﺮﻫﺎ دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻟﺮزه ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎزه، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارده ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *