سیستم ساپورت مدولار

ﺣﻮادث آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ در آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻮادث آﺗﺶ ﺳﻮزی و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی در ﺻﻮرت وﻗﻮع، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و داراﯾﯽ آن ﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮاﺣﺎن، ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ SPRINKLER

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﺳﭙﺮﻳﻨﻜﻠﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻳﻖ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﺳﺖ. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و دارای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﺶ از ۹۹ درﺻﺪ از آﺗﺶﺳﻮزیﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.

 

ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ HE-HO و HE-CL در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، ﺷﯿﺮآﻻت و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ، ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد، اﻣﻮال آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی  از  آﺳﯿﺐ  ﺑﻪ  ﺳﺎزه  و  ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر آﺗﺶ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﻋﻤﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻗﺺ آن ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ اﻧﮑﺮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آن ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻤﭗ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آب اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از رول ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻟﺮزه ای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺮﻫﺎ دارﻧﺪ، از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﮑﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﮑﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی vds آﻟﻤﺎن و fm آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ اﻧﮑﺮﻫﺎی HE-HO و HE-CL

ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ، ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﺮی HE-HO و HE-CL ﮐﻪ دارای ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﺟﻨﺲ زﯾﻨﮏ (Zinc) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزی را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻧﮑﺮﻫﺎ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی و دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ Eurocode2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ آﺗﺶ  ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی R30، R60، R90 و R120 ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه 30، 60، 90 و 120 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ اﻧﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2 Eurocode ،و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ EAD )ﺳﺎزﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ اروﭘﺎ( ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻣﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎﻻی 1000 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ VDS آﻟﻤﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ

اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.vds.de اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن از اﺻﺎﻟﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

 

اﺳﺘﺎﻧﺪارد FM APPROVED

اﺳﺘﺎﻧﺪارد FMﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ Mutual Factory اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ٠۵١ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺣﺮﯾﻖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻤﻨﯽ، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ، ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﻣﺸﺎوران و ﯾﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر داراﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ETA

ﺗﺄﯾﯿﺪه ی ETA ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Technical) European (Assessment ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ اروﭘﺎ در واﻗﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ (CPR) اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *